Regulamin Konkursu „Moja przygoda z za10groszy.pl”

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInPin on PinterestEmail this to someone

§ 1

Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady przeprowadzenia konkursu „Moja przygoda z za10groszy.pl”, zwanego dalej „Konkursem”, który polegać będzie na udzieleniu odpowiedzi na pytanie opublikowane na osi czasu strony Serwisu wellbid.com/za10groszy.pl na portalu Facebook.

2. Organizatorem Konkursu jest Welmory Limited z siedzibą na Cyprze w Nikozji, P.C. 1065 Arch. Makariou III, 2-4/703, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców pod numerem HE 245903 przez Ministerstwo Energetyki, Handlu, Przemysłu i Turystyki Cypru, Departament Rejestru Spółek, o kapitale zakładowym 1.001.000,00 € (słownie: jeden milion, jeden tysiąc euro).

3. Użyte w Regulaminie określenia należy rozumieć następująco:

3.1. Regulamin Konkursu – niniejszy dokument;

3.2. Organizator Konkursu – Welmory Limited z siedzibą na Cyprze w Nikozji, P.C. 1065 Arch. Makariou III, 2-4/703, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców pod numerem HE 245903 przez Ministerstwo Energetyki, Handlu, Przemysłu i Turystyki Cypru, Departament Rejestru Spółek, o kapitale zakładowym 1.001.000,00 € (słownie: jeden milion, jeden tysiąc euro);

3.3. Regulamin Serwisu – Regulamin Serwisu wellbid.com/za10groszy.pl, umieszczony zawsze w aktualnej wersji na Stronie Głównej Serwisu;

3.4. Uczestnik Konkursu – osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, posiadająca konto na portalu Facebook, która prześle odpowiedź na pytanie zamieszczone stronie Serwisu na portalu Facebook;

3.5. Zwycięzca Konkursu – Uczestnik Konkursu, którego odpowiedź zgromadzi największą ilość „polubień” i któremu zostanie przyznana Nagroda określona w §5;

3.6. Serwis – prowadzone przez Operatora usługi transakcji on-line, utrzymywane w domenie wellbid.com oraz za10groszy.pl, w ramach których Operator organizuje Zakupy Kup Teraz oraz Aukcje, jak również umożliwia zakup praw do jednorazowego Przebicia lub Przebicia przez Automat, wykonywanie Przebić oraz Przebić przez Automat;

3.7. Użytkownik Serwisu – osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która zarejestrowała się w Serwisie;

3.8. BID, BID zwrotny – prawo do jednorazowego Przebicia, Przebicia przez Automat lub do innej czynności opisanej w Regulaminie Serwisu, gdzie BIDy zwrotne nabywane są poprzez zakup od Operatora wg Cennika bądź pozyskane w wyniku wymiany zakupionego towaru, a BIDy niebędące BIDami zwrotnymi nabywane są w innych przypadkach wskazanych w Regulaminie Serwisu oraz na stronach Serwisu, pomocy i zakładce FAQ;

3.9. Pula BIDów – ilość (pula) BIDów lub BIDów zwrotnych znajdujących się na Koncie Użytkownika, służących do udziału w Aukcjach oferowanych przez Serwis.

4. Konkurs rozpoczyna się 12 maja 2016 roku i trwa do 19 maja 2016 do godziny 14:00 (GMT+2).

5. Wynik Konkursu zostanie ogłoszony na osi czasu strony Serwisu na portalu Facebook nie później niż 20 maja 2016 do godziny 14:00 (GMT+2).

6. Decyzje dotyczące wyłonienia Zwycięzcy Konkursu podejmie Jury, o którym mowa w §4.

7. Konkurs nie jest grą losową ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku, w rozumieniu właściwej ustawy prawa cypryjskiego o grach hazardowych.

8. Jeżeli w niniejszym Regulaminie Konkursu są użyte zwroty lub sformułowania w nim niezdefiniowane, należy interpretować je zgodnie z Regulaminem Serwisu.

§ 2

Uczestnictwo w Konkursie

1. Konkurs skierowany jest wyłącznie do osób posiadających pełną zdolność do czynności prawnych, które posiadają konto na portalu Facebook i są fanami strony Serwisu, niezależnie od tego, czy są Użytkownikami Serwisu.

2. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne i nieodpłatne.

3. Uczestnikami Konkursu nie mogą być członkowie Jury, pracownicy Organizatora oraz członkowie ich rodzin.

4. Uczestnik przed przystąpieniem do Konkursu powinien zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu Konkursu. Uczestnik Konkursu zobowiązuje się do przestrzegania zawartych w nim zasad, jak również potwierdza, że spełnia wszystkie warunki uprawniające go do wzięcia udziału w Konkursie.

§ 3

Zgłoszenie do udziału w Konkursie i przebieg Konkursu

1. Zgłoszenie do udziału w Konkursie następuje poprzez zamieszczenie w komentarzu pod postem konkursowym opublikowanym na osi czasu strony Serwisu na portalu Facebook odpowiedzi na pytanie: „Jaka była Twoja najciekawsza przygoda z Serwisem za10groszy.pl?”.

2. Zgłoszenie do udziału w Konkursie jest jednoznaczne:

2.1. z akceptacją Regulaminu Konkursu udostępnionego przez Organizatora;

2.2. z oświadczeniem Uczestnika Konkursu, że przesłana odpowiedź nie narusza praw osób trzecich;

2.3. z wyrażeniem zgody na wykorzystywanie swoich danych osobowych do celów przeprowadzenia Konkursu.

3. Przesłana odpowiedź musi spełniać ogólne zasady dobrych obyczajów, w tym w szczególności niedopuszczalne jest przesyłanie odpowiedzi, które:

3.1. są sprzeczne z prawem lub zasadami współżycia społecznego;

3.2. naruszają prawa osób trzecich;

3.3. są wulgarne lub obsceniczne;

3.4. propagują przemoc, nienawiść rasową lub religijną lub są w inny sposób naganne;

3.5. są reklamą;

3.6. są spamem lub niezamówioną informacją handlową;

3.7. zawierają treści pornograficzne;

3.8. naruszają uzasadnione interesy Organizatora lub godzą w jego wizerunek.

4. Każdy Uczestnik może wziąć udział w Konkursie tylko raz, na jednej wybranej przez Uczestnika konkursu wersji językowej strony Serwisu. Udzielona odpowiedź nie może być edytowana. W przypadku udzielenia więcej niż jednej odpowiedzi, zakwalifikowana do udziału w Konkursie będzie pierwsza odpowiedź.

5. Czas na udzielenie odpowiedzi na pytanie kończy się 19 maja 2016 o godzinie 14:00 (GMT+2).

6. Zwycięzcę Konkursu wyłoni Jury Konkursu, o którym mowa w § następnym, i przyzna następnie nagrodę wskazaną w § 5 ust. 1.

7. Imię i nazwisko Zwycięzcy Konkursu zostanie ogłoszone na stronie Serwisu na portalu Facebook.

8. Po publikacji informacji, o której mowa w ustępie poprzedzającym, Zwycięzca Konkursu powinien przesłać w ciągu 3 dni roboczych adres e-mail, pod który Organizator prześle nagrodę, o której mowa w § 5.

§ 4

Jury Konkursu

1. Nadzór nad prawidłowym przebiegiem Konkursu i przyznaniem nagrody będzie sprawować Jury.

2. W ciągu 24 godzin od zakończenia Konkursu, Jury wyłoni Zwycięzcę, którego komentarz zgromadził największą liczbę „polubień”.

3. Jury składa się z trzech członków, powołanych przez Organizatora, z których jeden z nich pełni rolę Przewodniczącego Konkursu.

4. W przypadku naruszenia niniejszego Regulaminu Konkursu zastrzega się prawo Jury do wykluczenia danego Uczestnika Konkursu z udziału w Konkursie.

5. Jury nie przewiduje procedur odwoławczych od ogłoszonych wyników Konkursu.

§ 5

Nagrody

1. Zwycięzca Konkursu otrzyma nagrodę w postaci kodu doładowującego o wartości 1000 BIDów.

2. Termin ważności kodu doładowującego wynosi 28 dni. BIDy uzyskane z kodu należy wykorzystać w ciągu 180 dni.

3. Kod doładowujący zostanie wysłany Zwycięzcy Konkursu na podany adres e-mail.

§ 6

Polityka prywatności

1. Podanie przez Uczestnika Konkursu danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie. Dane te będą przetwarzane zgodnie z przepisami właściwej ustawy prawa cypryjskiego o ochronie danych osobowych, w celach związanych z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu, w tym przyznaniem nagrody.

2. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Organizator Konkursu.

3. Uczestnicy mają prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich aktualizacji na warunkach określonych we właściwych przepisach prawnych.

§ 7

Postanowienia końcowe

1. Każdy Uczestnik Konkursu jest zobowiązany zapoznać się z postanowieniami niniejszego Regulaminu Konkursu.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do unieważnienia bądź anulowania Konkursu bez podania przyczyny.

3. Organizator nie ma obowiązku informować Uczestników Konkursu o niezakwalifikowaniu ich odpowiedzi do udziału w Konkursie.

4. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne, powstałe w trakcie przesyłania odpowiedzi i wynikające z nich opóźnienia w nadejściu zgłoszeń.

5. Niniejszy Konkurs nie jest sponsorowany, prowadzony, administrowany ani współprowadzony przez Facebook. Uczestnik Konkursu, przed przystąpieniem do Konkursu, potwierdza, że został poinformowany, iż dostarcza przesyłane odpowiedzi Organizatorowi Konkursu, a nie portalowi Facebook. Tym samym Facebook zwolniony jest z jakiejkolwiek odpowiedzialności, mogącej powstać w związku z uczestnictwem Uczestnika w Konkursie.

6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem Konkursu rozstrzyga Organizator Konkursu. Odpowiednie zastosowanie mają również przepisy Kodeksu Cywilnego i inne odpowiednie przepisy obowiązującego prawa cypryjskiego.

7. W przypadku zaistnienia jakichkolwiek sporów rozstrzygać będzie je właściwy cypryjski sąd powszechny.

8. W przypadku rozbieżności w treści poszczególnych wersji językowych Regulaminu Konkursu, wersja angielska jest wersją wiążącą.


Autor: julia

Udostępnij Ten Post Na

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.