Regulamin Promocji „20% EXTRA”

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInPin on PinterestEmail this to someone

§ 1

Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin, dalej określany jako Regulamin, określa warunki i zasady uczestnictwa w Promocji „20% Extra”.

2. Integralną częścią niniejszego Regulaminu jest Regulamin Serwisu, umieszczony na Stronie Głównej Serwisu za10groszy.pl/wellbid.com.

3. Organizatorem Promocji jest Welmory Limited z siedzibą na Cyprze, Kalavryton 21, Strovolos, 2039 Nicosia, Cyprus, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców pod numerem HE 245903 przez Ministerstwo Energetyki, Handlu, Przemysłu i Turystyki Cypru, Departament Rejestru Spółek, o kapitale zakładowym 1.001.000,00 € (słownie: jeden milion, jeden tysiąc euro).

4. Użyte w Regulaminie określenia, należy rozumieć następująco:

4.1. Regulamin Promocji – niniejszy dokument;

4.2. Regulamin Serwisu – Regulamin Serwisu wellbid.com oraz za10groszy.pl, umieszczony zawsze w aktualnej wersji na Stronie Głównej Serwisu;

4.3. Serwis – prowadzone przez Operatora usługi transakcji on-line, utrzymywane w domenie wellbid.com oraz za10groszy.pl, w ramach których Operator organizuje Zakupy Kup Teraz oraz Aukcje, jak również umożliwia zakup praw do jednorazowego Przebicia lub Przebicia przez Automat, wykonywanie Przebić oraz Przebić przez Automat;

4.4. Uczestnik Promocji – osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która zarejestrowała się w Serwisie i po raz pierwszy dokonuje zakupu BIDów, z zastrzeżeniem § 2 ust. 1;

4.5. Użytkownik Serwisu – osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która zarejestrowała się w Serwisie;

4.6. BID, BID zwrotny – prawo do jednorazowego Przebicia, Przebicia przez Automat lub do innej czynności opisanej w Regulaminie Serwisu, gdzie BIDy zwrotne nabywane są poprzez zakup od Operatora wg Cennika bądź pozyskane w wyniku wymiany zakupionego towaru, a BIDy, nie będące BIDami zwrotnymi, nabywane są w innych przypadkach wskazanych w Regulaminie Serwisu oraz na stronach Serwisu, pomocy i zakładce FAQ.

5. Niniejsza Promocja trwa od dnia 1 marca 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.

6. Jeżeli w niniejszym Regulaminie Promocji są użyte zwroty lub sformułowania w nim niezdefiniowane, należy interpretować je zgodnie z Regulaminem Serwisu.

§ 2

Uczestnictwo w Promocji

1.  W Promocji może uczestniczyć osoba, która:

a) zaakceptowała postanowienia niniejszego Regulaminu;

b) nigdy wcześniej nie posiadała aktywnego konta w Serwisie;

c) dokonała rejestracji w Serwisie;

d) posiada kod promocyjny udostępniony przez Operatora w przekazach reklamowych.

2. Warunkiem skorzystania z Promocji jest wpisanie kodu promocyjnego, o którym mowa w ust. powyżej, pkt d), w trakcie dokonywania zakupu, wybranego przez Uczestnika Promocji pakietu BIDów.

3. Konto Użytkownika Serwisu, który zakupił wybrany przez siebie pakiet BIDów i wpisał jednocześnie kod promocyjny, zostanie zwiększone o 20% i będzie dostępne od chwili jego doładowania.

4. Uczestnik Promocji może skorzystać z Promocji wyłącznie w czasie jej trwania.

5. Niniejsza Promocja nie łączy się z innymi promocjami.

§ 3

Polityka prywatności

1. Podanie przez Uczestnika Promocji danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w Promocji. Dane te będą przetwarzane zgodnie z przepisami właściwej ustawy prawa cypryjskiego o ochronie danych osobowych, w celach związanych z organizacją i przeprowadzeniem Promocji, w tym przyznaniem dodatkowych BIDów promocyjnych.

2. Administratorem danych osobowych Uczestników Promocji jest Organizator Promocji.

3. Uczestnicy mają prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich aktualizacji na warunkach określonych we właściwych przepisach prawnych.

§ 4

Reklamacje

1. Uczestnikowi Promocji przysługuje prawo składania reklamacji dotyczących Promocji.

2. Wszelkie reklamacje związane z Promocją, związane z nienaliczeniem lub nieprawidłowym naliczeniem promocyjnych BIDów, należy zgłaszać na adres e-mail: complaints@wellbid.com wraz ze szczegółowym wskazaniem powodów złożenia reklamacji.

3. Reklamacje będą rozpatrywane niezwłocznie, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia ich otrzymania przez Biuro Obsługi Klienta Serwisu.

4. O wyniku postępowania reklamacyjnego Uczestnik Promocji zostanie poinformowany pisemnie poprzez wiadomość e-mail na adres, z którego wysłał reklamację, o której mowa powyżej.

5. Decyzje Biura Obsługi Klienta uznające bądź oddalające reklamację będą ostateczne i nie będą podlegać zaskarżeniu.

§ 5

Postanowienia końcowe

1. Każdy Uczestnik Promocji jest zobowiązany zapoznać się z postanowieniami niniejszego Regulaminu Promocji.

2. Regulamin Promocji dostępny jest na stronie internetowej pod domeną blog.za10groszy.pl.

3. Organizator Promocji zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie, jednakże zmiany nie mogą wpłynąć na pogorszenie warunków uczestnictwa w Promocji.

4. Zmienione warunki Regulaminu Promocji zostaną udostępnione na stronie, o której mowa w ust. 2 niniejszego §.

5. W przypadku zaistnienia jakichkolwiek sporów rozstrzygać będzie je właściwy cypryjski sąd powszechny.

6. W przypadku rozbieżności w treści Regulaminu Promocji wersja angielska jest wersją wiążącą.


Autor: julia

Udostępnij Ten Post Na