Komentarze Zwycięzców

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInPin on PinterestEmail this to someone

§ 1 Postanowienia Ogólne

 1. Regulamin Dodawania Komentarzy określa warunki i zasady dodawania komentarzy wraz ze zdjęciem w Serwisie wellbid.com oraz za10groszy.pl.
 2. Integralną częścią niniejszego Regulaminu Dodawania Komentarzy, jest Regulamin Serwisu, umieszczony na Stronie Głównej Serwisu wellbid.com oraz za10groszy.pl.
 3. Akceptacja Regulaminu Dodawania Komentarzy w jego aktualnym brzmieniu następuje poprzez wyrażenie zgody przez zaznaczenie kwadratów (check-box) przy poniższych zapisach:
  1. 3.1. „ Akceptuję Regulamin Dodawania Komentarzy i wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Welmory Limited moich danych osobowych dla celów związanych z zamieszczeniem mojego komentarza.”;
  2. 3.2. „Oświadczam, iż wizerunek przedstawiony na załączonym zdjęciu przedstawia moją osobę i tylko do mnie należą prawa autorskie do przesyłanego zdjęcia, a prezentowany przedmiot, pochodzi z wygranej Aukcji i w żadnym razie nie stanowi reklamy tego produktu. Jednocześnie wyrażam zgodę na rozpowszechnianie mojego wizerunku na zasadach określonych w Regulaminie Dodawania Komentarzy.”
 4. Użyte w Regulaminie określenia należy rozumieć następująco:
  1. 4.1. Regulamin Dodawania Komentarzy – niniejszy dokument;
  2. 4.2. Regulamin Serwisu – Regulamin Serwisu wellbid.com oraz za10groszy.pl, umieszczony zawsze w aktualnej wersji na Stronie Głównej Serwisu;
  3. 4.3. Operator – Spółka Welmory Limited z siedzibą na Cyprze w Nikozji P. C. 1065 Arch. Makariou III, 2-4/703, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców pod numerem HE 245903 przez Ministerstwo Energetyki, Handlu, Przemysłu i Turystyki Cypru, Departament Rejestru Spółek, o kapitale zakładowym 1.001.000,00 € (słownie: jeden milion, jeden tysiąc euro);
  4. 4.4. Serwis – prowadzone przez Operatora usługi transakcji on-line, utrzymywane w domenie wellbid.com oraz za10groszy.pl, w ramach których Operator organizuje Zakupy Kup Teraz oraz Aukcje, jak również umożliwia zakup praw do jednorazowego Przebicia lub Przebicia przez Automat, wykonywanie Przebić oraz Przebić Przez Automat;
  5. 4.5. Strona Główna Serwisu – strona Serwisu znajdująca się pod adresem www.wellbid.com/index.html oraz www.za10groszy.pl/index.html;
  6. 4.6. Komentarz – wypowiedź Użytkownika, który został Zwycięzcą Aukcji na temat przebiegu Aukcji oraz wygranego przedmiotu. Zwycięzca Aukcji ma prawo umieścić obok komentarza również zdjęcie, którego parametry oraz zasady umieszczania szczegółowo reguluje niniejszy Regulamin Dodawania Komentarzy;
  7. 4.7. Aukcja – sprzedaż przedmiotów dokonywana na warunkach Regulaminu Serwisu, szczegółowo określona w § 5 Regulaminu Serwisu;
  8. 4.8. Przebicie– skorzystanie z funkcji Serwisu umożliwiającej zgłoszenie chęci kupna danego przedmiotu oferowanego na Aukcji i zaoferowanie za niego ceny wyższej o Postąpienie od Ceny Aktualnej, umożliwiając tym samym zawarcie umowy sprzedaży przedmiotu Aukcji;
  9. 4.9.Przebicie przez Automat – Przebicie wykonane automatycznie przez System, w imieniu Użytkownika i na jego rachunek, bez udziału Użytkownika wg Parametrów Przebicia Automatu ustawionych przez Użytkownika;
  10. 4.10. System – system informatyczny zapewniający działanie Serwisu;
  11. 4.11. BID, BID zwrotny – prawo do jednorazowego Przebicia, Przebicia przez Automat lub do innej czynności opisanej w Regulaminie Serwisu, gdzie BIDy zwrotne nabywane są poprzez zakup od Operatora wg Cennika bądź pozyskane w wyniku wymiany zakupionego towaru, a BIDy, nie będące BIDami zwrotnymi, nabywane są w innych przypadkach wskazanych w Regulaminie Serwisu oraz na stronach Serwisu, pomocy i zakładce FAQ;
  12. 4.12. Pula BIDów – ilość (pula) BIDów lub BIDów zwrotnych znajdujących się na Koncie Użytkownika, służących do udziału w Aukcjach oferowanych przez Serwis;
  13. 4.13. Użytkownik – osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat oraz posiada pełną zdolność do czynności prawnych, która dokonała prawidłowej rejestracji w Serwisie i ma dostęp do swojego Konta. Osoba identyfikowana jest poprzez imię, nazwisko i datę urodzenia;
  14. 4.14. Konto – prowadzony dla Użytkownika przez Operatora pod unikalną nazwą Użytkownika (loginem) zbiór danych, obejmujący dane o Użytkowniku oraz historię jego działań w ramach Serwisu, zapisany w zakładce “MOJE KONTO”;
  15. 4.15. Przybicie – mailowe potwierdzenie o zakończeniu Aukcji wysłane do Zwycięzcy Aukcji przez Operatora w trybie § 5 pkt 6 Regulaminu Serwisu;
  16. 4.16. Zwycięzca Aukcji – Użytkownik, który wygrał Aukcję, według zasad określonych w Regulaminie Serwisu w § 5;
  17. 4.17. Cookies – informacja zapisywana przez serwer na komputerze lub innym urządzeniu końcowym Użytkownika w pliku tekstowym, którą serwer może odczytać przy ponownym połączeniu się odpowiednio z tego komputera lub innego urządzenia końcowego Użytkownika.

§ 2 Zasady dodawania i publikowania komentarzy wraz ze zdjęciem

 1. Komentarz wraz ze zdjęciem może wystawić Użytkownik, który został Zwycięzcą Aukcji, z zastrzeżeniem, iż przedmiot nabyty przez Użytkownika w ramach udzielenia mu Przybicia, nie został wymieniony na BIDy.
 2. Użytkownik, który został Zwycięzcą Aukcji, po wypełnieniu warunków umowy sprzedaży, szczegółowo opisanych w Regulaminie Serwisu w § 7 oraz w ustępie poprzedzającym, może wystawić komentarz wraz ze zdjęciem. Aby skorzystać z tej opcji, Zwycięzca Aukcji może go wprowadzić w zakładce „Wygrałem”, która widoczna jest w zakładce „Moje Konto”, obok wygranej Aukcji. W momencie kliknięcia w przycisk „Komentarz”, Zwycięzca Aukcji zostanie przeniesiony na podstronę Serwisu, na której będzie mógł wprowadzić komentarz i dodać zdjęcie zachowując parametry opisane w ust. 4 niniejszego paragrafu.
 3. Wystawienie komentarza wraz ze zdjęciem jest dobrowolne. Zwycięzca Aukcji może go wystawić w przeciągu 60 dni od dnia udzielenia Przybicia.
 4. Aby Zwycięzca Aukcji mógł dołączyć zdjęcie do wystawionego przez siebie komentarza, zdjęcie powinno spełniać parametry, jak poniżej:
  1. 4.1. zdjęcie musi zostać zapisane w formacie „jpg”;
  2. 4.2. zdjęcie nie może przekraczać rozmiaru 100 kB;
  3. 4.3. zdjęcie powinno być przesłane w formacie 195 x 143 pikseli. W przypadku przesłania zdjęcia w innym rozmiarze niż wskazane, zostanie ono zeskalowane, co może wpłynąć na jego jakość;
  4. 4.4. zdjęcie powinno przedstawiać Zwycięzcę Aukcji wraz z wygranym przedmiotem lub sam przedmiot.
 5. Tekst komentarza oraz dołączane zdjęcie musi spełniać ogólne zasady dobrych obyczajów, w tym w szczególności niedopuszczalne jest zamieszczanie komentarzy oraz zdjęć, które:
  1. 5.1. są sprzeczne z prawem lub zasadami współżycia społecznego;
  2. 5.2. naruszają prawa osób trzecich, w szczególności w myśl właściwej ustawy prawa cypryjskiego nawiązującej do ochrony praw autorskich i innych praw pokrewnych;
  3. 5.3. są wulgarne lub obsceniczne;
  4. 5.4. propagują przemoc, nienawiść rasową lub religijną, lub są w inny sposób naganne;
  5. 5.5. są reklamą;
  6. 5.6. są spamem lub niezamówioną informacją handlową;
  7. 5.7. zawierają treści pornograficzne.
 6. Operator ma prawo usunięcia wypowiedzi naruszających postanowienia ust. 5, a także innych wypowiedzi uznanych przez Operatora za uciążliwe albo zbędne z uwagi na ich przedmiot. Operator może wedle własnego uznania przeredagować przesłane komentarze w celu usunięcia elementów niezgodnych z ust. powyższym, jak również może dokonywać we własnym zakresie tłumaczeń, przeróbek i innych zmian niezbędnych do prawidłowej publikacji komentarzy ze zdjęciem.
 7. Operator za każdy zaakceptowany oraz umieszczony w Serwisie komentarz ze zdjęciem, przyzna Zwycięzcy Aukcji określoną ilość BIDów, które zasilą jego Pulę BIDów, co wedle przepisów Regulaminu Dodawania Komentarzy stanowić będzie wynagrodzenie dla Zwycięzcy Aukcji i pozwoli Operatorowi na publikowanie oraz rozpowszechnianie tychże komentarzy oraz wizerunku Zwycięzcy Aukcji przedstawionego na zdjęciach na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie Dodawania Komentarzy. Ilość przyznanych BIDów będzie widoczna w otrzymanym od Operatora komunikacie, który zostanie przesłany do Zwycięzcy Aukcji po wysłaniu przez niego komentarza ze zdjęciem.
 8. W zakresie, w jakim umieszczony komentarz ze zdjęciem bądź samo zdjęcie, będą stanowić utwory w rozumieniu właściwej ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w momencie umieszczenia komentarza ze zdjęciem autorskie prawa majątkowe do takich utworów przechodzą na Operatora na wszystkich polach eksploatacji wskazanych poniżej, z chwilą ich ustalenia.
 9. Przez umieszczenie komentarza ze zdjęciem, przedstawiającym wizerunek Zwycięzcy Aukcji, Zwycięzca Aukcji wyraża zgodę na udostępnianie jego komentarza wraz ze zdjęciem, w celu promocji Serwisu, jego publikowanie i rozpowszechnianie wizerunku Zwycięzcy Aukcji przez Operatora za pośrednictwem Serwisu oraz na profilach portalów społecznościowych, typu Facebook, prowadzonych przez Operatora.
 10. Zwycięzca Aukcji wyraża zgodę na decydowanie w jego imieniu przez Operatora o miejscu umieszczenia jego komentarza wraz ze zdjęciem.
 11. W sytuacji, gdy Operator będzie chciał skorzystać z umieszczenia komentarza wraz ze zdjęciem Zwycięzcy Aukcji w innym celu niż opisany w ust. 9 powyżej, Operator zwróci się z prośbą o przekazanie praw do rozpowszechniania wizerunku Zwycięzcy Aukcji na innych polach eksploatacji niż wskazane w niniejszym Regulaminie Dodawania Komentarzy, jednocześnie zaznaczając, iż zgoda taka będzie udzielona bezterminowo, a zakres terytorialny publikacji będzie zakreślony przez obszar działalności Serwisu. Operator zastrzega, iż Zwycięzca Aukcji będzie mógł odwołać w każdym czasie udzielone zezwolenie.
 12. Zwycięzca Aukcji nie może zmodyfikować raz wprowadzonego w System i przesłanego do Operatora komentarza.
 13. Operator nie ma obowiązku informowania Użytkowników o zablokowaniu bądź usunięciu dodanego przez nich komentarza ze zdjęciem.
 14. Operator ma prawo swobodnego zarządzania komentarzami. W szczególności decyduje, w jakim czasie oraz który komentarz wraz ze zdjęciem będzie opublikowany w Serwisie, jak również może, bez podawania przyczyny, zawiesić możliwość umieszczania komentarzy, usunąć komentarze lub zmienić zasady ich funkcjonowania w każdym czasie.

§ 3 Postanowienia końcowe

 1. Każdy Zwycięzca Aukcji jest zobowiązany zapoznać się z postanowieniami niniejszego Regulaminu Dodawania Komentarzy. Wyrażenie zgody w formie szczegółowo opisanej w § 1 ust. 3 jest równoznaczne z pełną i świadomą akceptacją Regulaminu Dodawania Komentarzy.
 2. Operator ma prawo do zmiany Regulaminu Dodawania Komentarzy w każdym czasie. O zmianie poinformuje Użytkowników Serwisu, przesyłając wiadomość wewnętrzną, dostępną na Koncie Użytkownika.
 3. Zmiana Regulaminu Dodawania Komentarzy staje się skuteczna w terminie 10 dni od dnia przesłania wiadomości, o której mowa w ustępie poprzedzającym. Umieszczenie komentarza wraz ze zdjęciem w tym okresie bądź nieprzesłanie wiadomości o braku akceptacji zmian poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie Serwisu oznaczać będzie akceptację zmienionego Regulamin Dodawania Komentarzy.
 4. Jeśli Użytkownik odmówi akceptacji Regulaminu Dodawania Komentarzy, Operator nie traci prawa do rozpowszechniania wizerunku przesłanego przez Zwycięzcę Aukcji i w dalszym ciągu może wykorzystywać przesłany komentarz wraz ze zdjęciem na zasadach określonych w § 2 ust. 9 Regulaminu Dodawania Komentarzy.
 5. Operator nie ponosi żadnej odpowiedzialności w stosunku do Zwycięzcy Aukcji ani w stosunku do osób trzecich za sytuacje, gdy publikowany przez Zwycięzcę Aukcji na zdjęciu wizerunek nie należy do Zwycięzcy Aukcji, jak również gdy prawa autorskie przysługujące do przesyłanego zdjęcia nie są własnością Zwycięzcy Aukcji.
 6. W sprawach nieuregulowanych odpowiednie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego i inne odpowiednie przepisy obowiązującego prawa cypryjskiego.
 7. Wszelkie spory wynikające z łączącej strony umowy rozstrzyga właściwy cypryjski sąd powszechny.
 8. W przypadku zaistnienia jakiegokolwiek sporu bądź rozbieżności pomiędzy angielską wersją językową a wersją w innych językach, wersja w języku angielskim będzie rozstrzygająca.

Autor: wellbid

Udostępnij Ten Post Na