Konkurs SMS

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInPin on PinterestEmail this to someone

§1

1. Konkurs organizowany jest przez Spółkę Welmory Limited z siedzibą na Cyprze w Nikozji P. C. 1065 Arch. Makariou III, 2-4/703, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców pod numerem HE 245903 przez Ministerstwo Handlu, Przemysłu i Turystyki Cypru, Departament Rejestru Spółek, o kapitale zakładowym 1.001.000,00 € (słownie: jeden milion, jeden tysiąc euro).

2. Używane w Regulaminie pojęcie „SMS” oznacza krótką wiadomość tekstową wysłaną z telefonu komórkowego Uczestnika konkursu na podany przez Organizatora konkursu numer.

3. Używane w Regulaminie pojęcie BID oznacza prawo do jednorazowego Przebicia, Przebicia przez Automat lub do innej czynności opisanej w Regulaminie Serwisu za10groszy.pl dostępnego na stronie www.za10groszy.pl.

§2

1. Organizator ogłasza I Edycję Konkursu SMS-owego z wiedzy o za10groszy.pl

2. Konkurs trwa od 22 kwietnia 2010 roku do odwołania.

3. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

§3

1. W Konkursie mogą brać udział wszystkie pełnoletnie osoby.

2. Uczestnikami Konkursu nie mogą być członkowie Komisji Konkursowej, pracownicy Organizatora Konkursu oraz członkowie ich rodzin.

§4

1. Zgłoszenie udziału w Konkursie następuje poprzez wysłanie, na podany przez Organizatora numer telefonu, odpowiedzi na pytanie dotyczące Serwisu za10groszy.pl zamieszczone na stronie internetowej organizatora.

2. Zgłaszając swój udział w Konkursie i biorąc w nim udział, uczestnik podporządkowuje się postanowieniom niniejszego Regulaminu Konkursu i wyraża zgodę na jego treść.

3. Po udzieleniu odpowiedzi uczestnik Konkursu otrzyma wiadomość zwrotną zawierającą informację o poprawnie lub błędnie udzielonej odpowiedzi oraz w przypadku poprawnej odpowiedzi kod uprawniający do otrzymania 1 (jednego) BIDa.

4. Wszystkie SMSy zawierające poprawną odpowiedź będą przez Organizatora zliczane według kolejności nadejścia. Co 10 (dziesiąty) SMS z poprawną odpowiedzią otrzyma specjalny kod uprawniający do otrzymania 100 BIDów. Co 100 (setny) SMS z poprawną odpowiedzią otrzyma specjalny kod uprawniający do otrzymania 500 BIDów.

5. Wpisanie otrzymanego kodu jest możliwe jedynie po dokonaniu pełnej aktywacji Konta w Serwisie. Pełna aktywacja następuję po dokonaniu pierwszego zakupu dowolnego Pakietu Bidów przez Użytkownika

§5

1. Zwycięzca nie ma możliwości żądania równowartości finansowej nagrody.

2. Uczestnicy nie mają możliwości zmiany Nagród. Jakiekolwiek roszczenia uczestników Konkursu z tytułu nieotrzymania Nagród, które nie zostały im przyznane, są wyłączone.

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakość i użyteczność Nagród.

§6

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skuteczność realizacji połączeń telefonicznych i inne kwestie techniczne mogące mieć wpływ na prawidłowe dostarczanie wiadomości w formacie SMS związanych z Konkursem.

§7

1. Wszelkie reklamacje związane z Konkursem należy zgłaszać pisemnie do Organizatora na jego podany powyżej adres, wraz ze szczegółowym uzasadnieniem, pod rygorem wygaśnięcia jakichkolwiek roszczeń danej osoby w związku z Konkursem.

2. Uczestnik ma prawo złożyć reklamację w terminie 7 dni od dnia powstania przyczyny reklamacji, a w każdym razie nie później niż w terminie 7 dni od dnia zakończenia Konkursu.

3. Reklamację rozstrzyga Komisja Konkursowa, decyzja w przedmiocie rozpatrzenia reklamacji jest ostateczna i nie podlega zaskarżeniu.

§8

Poprzez zgłoszenie swojego udział w Konkursie uczestnik wyraża zgodę na treść niniejszego Regulaminu, w tym na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz.U.97m Nr 133, poz. 88 ze zm.) w zakresie niezbędnym dla prawidłowego przeprowadzenia Konkursu.

§9

Postanowienia niniejszego Regulaminu Konkursu są wyłączną podstawą prowadzenia Konkursu, zasad uczestnictwa w Konkursie oraz zasad przyznawania Nagród.

§10

1. Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora Konkursu oraz na stronie internetowej www.za10groszy.pl
2. Wszystkie treści zawarte w materiałach reklamowo-promocyjnych mają charakter jedynie informacyjny. Moc prawną mają jedynie postanowienia Regulaminu.

§11

Organizator zastrzega sobie możliwość dokonania zmian w niniejszym Regulaminie.


Autor: wellbid

Udostępnij Ten Post Na